Algemene voorwaarden

 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van Zutphen Service                     

Noordkade 5, 5462 EC Veghel, KvK: 16052318

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Van Zutphen Service B.V., dan wel de aan haar verbonden ondernemingen, nader te noemen ‘VZS’ als producent en/of verkoper en/of leverancier van goederen en diensten - in de ruimste zin van het woord - optreedt jegens een wederpartij en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien.

2.    Andersluidende voorwaarden van de wederpartij maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Nietigheid, vernietiging van een (deel van een) bepaling laat onverlet de toepasselijkheid van alle overige bepalingen. 

Artikel 2. Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-       product: zaken; diensten, waaronder aanneming van werk; onderhoudswerkzaamheden; advies en inspectie;

-       meerwerk: al hetgeen door VZS in overleg met de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht en/of wordt gepresteerd.

Artikel 3. Aanbieding

1.    Elke door VZS uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend, tenzij deze een aanvaardingstermijn bevat.

2.    Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door VZS onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 4. Overeenkomst

1.    De Overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door VZS, welke blijkt uit de schriftelijke bevestiging van VZS.

2.    Wijziging van de overeenkomst – met inbegrip van meerwerk - is slechts geldig, indien deze schriftelijk aan VZS is meegedeeld en door VZS schriftelijk is aanvaard.

3.    Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door VZS schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering en levertijd

1.    Het product wordt als geleverd beschouwd, zodra zij door de wederpartij is ontvangen en geaccepteerd op de overeengekomen plaats of - indien keuring is overeengekomen - voor keuring gereed is.

2.    Iedere door VZS opgegeven levertijd betreft een streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst of offerte is vermeld. VZS zal zich steeds inspannen om deze streeftermijn te realiseren.

3.    VZS kan niet tot vergoeding van enige schade worden aangesproken indien deze streeftermijn niet wordt gehaald, tenzij de wederpartij aantoont dat VZS toerekenbaar tekort is geschoten in voormelde inspanningsverplichting.

4.    Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst. 

UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 6. Verplichtingen VZS

1.    VZS is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te verzekeren overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit VZS een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis).

2.    VZS neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht.

Artikel 7. Verplichtingen wederpartij

1.    Indien is overeengekomen dat VZS de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de wederpartij jegens VZS verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van VZS wordt verricht volgens door of in opdracht van VZS vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2.    Indien is overeengekomen dat VZS de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, zorgt de wederpartij - onverminderd het bepaalde in lid 1 - voor eigen rekening en risico ervoor dat: a. de medewerkers van VZS, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien VZS dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits VZS dit tijdig aan de wederpartij heeft meegedeeld;

b.    geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van VZS aanwezig zijn;

c.     de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d.    de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;

e.     de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f.     de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de wederpartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van VZS staan;

g.    alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h.    bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3.    Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 5 (levertijd) lid 2 en verder, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Keuring en overnametests

1.    De wederpartij zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 5 lid 1, respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.    Indien overnametests en montage/installatie zijn overeengekomen zal de wederpartij na de levering dan wel na de montage/installatie VZS gelegenheid geven de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die VZS nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van VZS daartoe in aanwezigheid van de wederpartij worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de wederpartij niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3.    De wederpartij stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub f, en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van VZS, zodat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de wederpartij hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4.    In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. VZS zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

5.    Onverminderd de garantieverplichtingen van VZS zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de wederpartij terzake van een tekortkoming in de prestatie van VZS uitsluiten.

Artikel 9. Tekeningen, beschrijvingen, modellen e.d.; intellectuele eigendom

1.    In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door VZS ondertekende opdrachtbevestiging.

2.    De door VZS uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van VZS ook indien daarvoor de kosten door de wederpartij zijn voldaan.

3.    De intellectuele eigendom op de hiervoor in dit artikel genoemde informatie, danwel die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden alsmede producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan VZS, ook indien daarvoor kosten aan de wederpartij in rekening zijn gebracht. Het is de wederpartij niet toegestaan - behalve voor de uitvoering van de overeenkomst – bedoelde informatie anders dan met schriftelijke toestemming van VZS te kopiëren, aan derden te tonen of anderszins bekend te maken of te gebruiken.

Artikel 10. Risico- en eigendomsovergang.

1. Vanaf het moment het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van VZS is te wijten. Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is VZS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.     Onverminderd het in artikel 5 lid 1 en artikel 10 gestelde, blijven de geleverde zaken eigendom van VZS tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens VZS verschuldigd is, hieronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij uit hoofde van soortgelijke overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten. De wederpartij is niet bevoegd deze zaken aan derden in eigendom over te dragen of terzake zekerheidsrechten, waaronder pandrechten, te vestigen. De wederpartij is verplicht VZS op straffe van een boete van 10% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken, waaronder beslagen, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

2.     In geval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst jegens VZS niet nakomt, is VZS zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. In geval VZS een beroep doet op het  eigendomsvoorbehoud, wordt/worden de overeenkomsten ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van VZS tot het vorderen van vergoeding van schade en rente. De vordering van VZS op de wederpartij terzake van deze zaken zal verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van VZS.

3.     VZS is gerechtigd zoveel zaken van de wederpartij terug te halen, totdat met bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van VZS inclusief kosten, (wettelijke handels-)rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.

4.     VZS zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De wederpartij zal aan VZS alle medewerking verlenen teneinde VZS in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

5.     VZS is steeds gerechtigd om na het sluiten van de overeenkomst van de wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen, indien zij goede grond heeft te vrezen, dat de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen.

BETALING

Artikel 12. Prijzen

1.    De door VZS opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

2.    Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is VZS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.    VZS is bevoegd het door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4.    Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien VZS echter bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, komen de kosten daarvan wel voor rekening van de wederpartij.

5.    De verpakking is niet in de prijs van VZS begrepen en wordt afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht. Verpakkingen worden niet teruggenomen.

6.    Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs van VZS begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Eventueel door VZS daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de wederpartij.

7.    De genoemde prijzen in de overeenkomst zijn exclusief montagekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.    Indien bij de overeenkomst de montagekosten wel zijn inbegrepen, komen alle extra kosten die ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de in artikel 7 genoemde verplichtingen ten laste van de wederpartij.

9.    Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer worden aan de wederpartij doorberekend.

Artikel 13. Betaling

1.    Betaling geschiedt zonder aftrek of schuldvergelijking op een door VZS aan te wijzen bank- of girorekening steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door partijen een andere betalingstermijn is overeengekomen. 

2.    VZS is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

3.    VZS is gerechtigd per factuur administratiekosten in rekening te brengen.

4.    Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 14. Verzuim wederpartij

1.    Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is en is VZS bevoegd om tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij VZS ervoor kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 2.000,-.

2.    Over de tijd dat de wederpartij in verzuim is geweest, is VZS gerechtigd rente in rekening te brengen over het aan haar verschuldigde bedrag. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2% en wordt maandelijks gefactureerd. 

3.    Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is VZS bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 15. Garantie 

1.    Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert VZS de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde product (niet zijnde een dienst) en de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen gedurende een garantietermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk een andere garantietermijn is overeengekomen.

2.    Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door VZS. Indien montage/installatie van het product door VZS plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 3 maanden in op de dag dat de montage/installatie door VZS is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 6 maanden na levering zijn verstreken.

3.    Voor zaken of onderdelen van zaken, die VZS niet zelf vervaardigt, verleent VZS slechts garantie, indien en voor zover haar toeleverancier op haar beurt aan VZS garantie heeft verstrekt. In dit geval stelt VZS de wederpartij bij de aflevering van  het product op de hoogte van de garantiebepalingen van haar toeleveranciers en de termijn waarbinnen die garantie kan worden ingeroepen.

4.    De verplichting die volgt uit het hierboven in lid 1 en 2 bedoelde en met inachtneming van het gestelde in lid 3, geldt voor VZS slechts indien de wederpartij aantoont dat de ondeugdelijkheid of het gebrek is ontstaan binnen de in lid 1 en 2 vermelde garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van de ondeugdelijkheid of slechte kwaliteit van het gebruikte materiaal, de fabricage of de uitvoering.

5.    Gebreken die vallen onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie, zullen door VZS worden verholpen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van VZS. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten en reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de wederpartij. 

6.    Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 3 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 6 maanden na de levering van het product zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel, zodra 9 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

7.    Voor de door VZS buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 3 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van VZS om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 5 hierboven is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 3 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 6 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

8.    Voor door VZS uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

9.    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.    de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b.    normale slijtage;

c.     montage/installatie of reparatie door de wederpartij of door derden;

d.    de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e.     in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f.     materialen of zaken, die door de wederpartij aan VZS ter bewerking zijn verstrekt;

g.    materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken; h. door VZS van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan VZS heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

10.  Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met VZS gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is VZS met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VZS tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

11.  Reclamering ter zake van gebreken dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt ter zake elke aanspraak tegen VZS. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval van rechten aanhangig te worden gemaakt.

12.  Indien VZS ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van VZS.

13.  Het beweerdelijk niet-nakomen door VZS van zijn garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met VZS gesloten overeenkomst.

Artikel 16. Abonnement - servicecontract

1.    Indien de wederpartij een abonnement ten aanzien van aanvullende service- en onderhoudswerkzaamheden wenst af te sluiten, dan kan dit uitsluitend direct na afloop van de gebruikelijke service- of garantieperiode dan wel nadat de machine als zodanig door VZS is geaccepteerd. Eenmalige reparaties, onderhoud, plaatsing brengen geen abonnementsverplichtingen met zich mee. Van een abonnement is pas sprake indien dit door partijen uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2.    Betaling van het abonnement geschiedt na facturering door VZS bij aanvang van het abonnementsjaar bij vooruitbetaling in één termijn.

3.    Het abonnement wordt steeds voor minimaal één jaar aangegaan en wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend voor een jaar verlengd, waarbij VZS het recht heeft bij verlenging de prijzen overeenkomstig de dan geldende prijswijzigingen aan te passen.

4.    Opzegging door partijen van het abonnement kan slechts schriftelijk geschieden, uiterlijk twee maanden voor het einde van de desbetreffende abonnementsperiode. Een tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    VZS is behoudens het bepaalde in artikel 15 (Garantie) niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden door VZS of door de personen of hulpmiddelen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld.

2.    De in lid 1 hierboven bedoelde aansprakelijkheid wordt door VZS slechts aanvaard indien en voor zover die schade wordt gedekt door aansprakelijkheidsverzekering die VZS heeft afgesloten. In dat geval is de aansprakelijkheid van VZS steeds beperkt tot het maximale bedrag dat onder de dekking van die verzekering kan of zal worden uitgekeerd.

3.    Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van VZS om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet onder de dekking van die aansprakelijkheidsverzekering valt, is VZS in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van het product ten gevolge waarvan de wederpartij schade heeft geleden met een maximum van € 25.000,-. 

4.    VZS is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst.

5.    VZS is niet aansprakelijk voor schade die door de wederpartij en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer VZS moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 6:185 BW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 6:190 BW.

6.    Ingeval van fabricage van zaken naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van de wederpartij ontvangen of van derden in opdracht van de wederpartij, neemt de wederpartij de volle garantie op zich en vrijwaart hij VZS te dien aangaande dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

7.    indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en of levering van bedoelde zaken bezwaar maakt, is VZS zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van de wederpartij te vorderen onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder de wederpartij zijnerzijds jegens VZS recht heeft op schadevergoeding.

8.    VZS is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van zaken van de wederpartij en of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van VZS.

9.    De wederpartij vrijwaart VZS voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens de wederpartij op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

10.  De rechtsvordering van de wederpartij jegens VZS tot schadevergoeding of tot herstel ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 18. Overmacht

1.    In geval van overmacht is VZS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming van haar verbintenis voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat VZS tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door VZS gemaakte kosten zullen onverwijld en ten volle opeisbaar zijn.

2.    Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee VZS bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die VZS ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van VZS aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, ziekte van personeel, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

1.    Onverminderd de aan VZS verder toekomende rechten op grond van de wet of de overeenkomst met de wederpartij, is VZS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de nakoming van haar verbintenis op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij:

a.    surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b.    in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c.     in de nakoming van een verplichting tekort is geschoten, dan wel het voor VZS te voorzien is dat de wederpartij daarin tekort zal schieten.

Opschorting en ontbinding geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat VZS gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. VZS heeft echter steeds recht op volledige schadevergoeding.

2.    Alle vorderingen die VZS in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn, op grond waarvan VZS gerechtigd is terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door VZS ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. 

3.    In geval van opschorting krachtens lid 1 is VZS bevoegd de in lid 2 genoemde zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen indien de wederpartij met betaling jegens VZS in verzuim raakt.

4.    In geval van ontbinding op grond van lid 1, is VZS bevoegd de in lid 2 genoemde zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 20. Slotbepalingen

1.    Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2.    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then